Chcesz konkretnego obrazu? Zadzwoń: 536 222 711

Zamknij

Ogólne Warunki Handlowe i Informacje dla Klienta:

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane „OWH”) Adama Juszkiewicza, działającego pod nazwą „Adam Juszkiewicz FOTOGRAF BYDGOSKI” jako jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana w CEiDG pod nr REGON 387854794 i NIP 5542421806 pod adresem ul. Kościuszki 27 As/A2; 85-079 Bydgoszcz (dalej „Sprzedawca”), mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawę towarów zawartych między konsumentem lub przedsiębiorcą (dalej „Klient”) a Sprzedawcą, dotyczących towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Wyłącza się stosowanie warunków Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna zawierająca umowę prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane jej działalności gospodarczej ani zawodowej. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, zawierając umowę prawną.

Spis treści:

1. Zakres
2. Zawarcie Umowy
3. Prawo do odstąpienia od umowy
4. Ceny i warunki płatności
5. Warunki dostawy i wysyłki
6. Zastrzeżenie prawa własności
7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
8. Specjalne warunki przetwarzania towarów według specyfikacji Klienta
9. Realizacja kuponów promocyjnych
10. Prawo właściwe
11. Kodeks postępowania
12. Alternatywne rozstrzyganie sporów
13. Warunki użytkowania
14. Obowiązki Klienta

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej zwane „OWH”) Adama Juszkiewicza, działającego pod nazwą „Adam Juszkiewicz FOTOGRAF BYDGOSKI” (dalej „Sprzedawca”), mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawę towarów zawartych między konsumentem lub przedsiębiorcą (dalej „Klient”) a Sprzedawcą, dotyczących towarów prezentowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Wyłącza się stosowanie warunków Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna zawierająca umowę prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane jej działalności gospodarczej ani zawodowej. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, zawierając umowę prawną.

2. Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, lecz służą złożeniu wiążącej oferty przez Klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia zintegrowanego z sklepem internetowym Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i przejściu przez proces składania zamówienia, Klient, klikając przycisk finalizujący zamówienie, składa wiążącą ofertę umowy na towary zawarte w koszyku.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni:

przesyłając Klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faxem lub e-mailem), przy czym decydujący jest odbiór potwierdzenia zamówienia przez Klienta, lub dostarczając zamówione towary Klientowi, przy czym decydujący jest odbiór towarów przez Klienta, lub wzywając Klienta do zapłaty po złożeniu zamówienia.

Jeżeli wystąpi kilka z powyższych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy wystąpi pierwsza z wymienionych alternatyw. Okres przyjęcia oferty rozpoczyna się dnia następnego po dacie wysłania oferty przez Klienta i kończy się piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeżeli Sprzedawca nie przyjmie oferty Klienta w wyżej wymienionym okresie, oferta uznawana jest za odrzuconą i Klient nie jest już związany swoją deklaracją woli.

2.4 Po złożeniu oferty za pośrednictwem formularza zamówienia online Sprzedawcy, tekst umowy jest przechowywany przez Sprzedawcę po zawarciu umowy i przesyłany Klientowi po wysłaniu jego zamówienia w formie tekstowej (np. e-mailem, faxem lub listem). Dalsze udostępnienie tekstu umowy przez Sprzedawcę nie jest możliwe. Jeśli Klient utworzył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy przed złożeniem zamówienia, dane zamówienia będą archiwizowane na stronie internetowej Sprzedawcy i mogą być przeglądane przez Klienta za pomocą jego chronionego hasłem konta użytkownika, korzystając z odpowiednich danych logowania.

2.5 Przed złożeniem zamówienia za pomocą formularza zamówienia online Sprzedawcy, Klient może zidentyfikować ewentualne błędy wprowadzania poprzez uważne przeczytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznania błędów wprowadzania może być funkcja powiększenia przeglądarki, za pomocą której obraz na ekranie zostaje powiększony. W ramach elektronicznego procesu składania zamówienia Klient może korygować swoje dane za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia przycisku finalizującego proces składania zamówienia.

2.6 Umowa jest zawierana w języku polskim.

2.7 Przetwarzanie zamówienia i kontakt odbywają się zazwyczaj za pomocą poczty elektronicznej oraz automatycznego przetwarzania zamówienia. Klient musi zapewnić, że podany przez niego adres e-mail do przetwarzania zamówienia jest poprawny, aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane na tym adresie. W szczególności przy korzystaniu z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić, że wszystkie e-maile wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie zlecone do przetwarzania zamówienia mogą zostać dostarczone.

3. Prawo do odstąpienia od umowy

3.1 Konsumenci mają zasadniczo prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Dalsze informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy wynikają z instrukcji o odstąpieniu od umowy Sprzedawcy.

3.3 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w momencie zawarcia umowy nie należą do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania oraz adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w momencie zawarcia umowy.

4. Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie określono inaczej w opisie produktu Sprzedawcy, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają podatek. Jeżeli dotyczy, dodatkowe koszty dostawy i wysyłki, poza terytorium Rzeczypospolitej, są określone osobno w odpowiednim opisie produktu i ustalone z Klientem.

4.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej mogą powstać dodatkowe koszty w indywidualnych przypadkach, za które Sprzedawca nie odpowiada i które muszą być poniesione przez Klienta. Do takich kosztów należą na przykład koszty przelewu środków przez instytucje kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty za przewalutowanie) lub należności importowe (np. cła). Takie koszty mogą również powstać w związku z przekazaniem środków, jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale Klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3 Opcje płatności są komunikowane Klientowi w sklepie internetowym Sprzedawcy. W przypadku obrazów wielkoformatowych i w ramie jest wymagana wpłata zaliczki. Klient w ustalonej kwocie i formie ureguluje częściową zapłatę na poczet całego zamówienia.

4.4 W przypadku uzgodnienia przedpłaty przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

4.5 Jeśli płatność jest dokonywana za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej „PayPal”), zgodnie z warunkami użytkowania PayPal, dostępnymi pod adresem https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub – jeśli Klient nie posiada konta PayPal – zgodnie z warunkami płatności bez konta PayPal, dostępnymi pod adresem https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6 Jeśli wybrano metodę płatności online, płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych elektronicznych oferowanych w Tpay.

4.7 Kwotę zapłaty można dokonać przelewem bankowym na numer konta Sprzedawcy: 96109018960000000149919877

5. Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawa towarów odbywa się na adres dostawy podany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji, decydujący jest adres dostawy podany w procesie składania zamówienia przez Sprzedawcę.

5.2 Jeżeli firma transportowa odeśle towar do Sprzedawcy, ponieważ dostawa do Klienta była niemożliwa, Klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które doprowadziły do niemożliwości dostawy lub gdy był czasowo uniemożliwiony w przyjęciu oferowanej usługi, chyba że Sprzedawca poinformował go o usłudze z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponadto, nie dotyczy to kosztów wysyłki, jeżeli Klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przez Klienta, koszty zwrotu towaru są zgodne z postanowieniami zawartymi w polityce odstąpienia od umowy Sprzedawcy.

5.3 W przypadku odbioru osobistego, Sprzedawca najpierw poinformuje Klienta e-mailem, że zamówiony towar jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu tego e-maila Klient może odebrać towar po uzgodnieniu ze Sprzedawcą w miejscu jego działalności. W takim przypadku nie będą naliczane koszty wysyłki.

6. Zastrzeżenie prawa własności

Jeśli Sprzedawca dostarcza towar z wyprzedzeniem, zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)

7.1 Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy, obowiązują przepisy ustawowe dotyczące odpowiedzialności za wady.

7.2 Klient jest proszony o zgłoszenie dostarczycielowi towaru widocznych uszkodzeń transportowych i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli Klient nie zastosuje się do tego, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8. Specjalne warunki przetwarzania towarów według specyfikacji Klienta

8.1 Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany do realizacji umowy, oprócz dostawy towaru, także do przetwarzania towarów według specyfikacji Klienta, Klient musi dostarczyć Sprzedawcy wszystkie niezbędne do przetwarzania treści, takie jak teksty, obrazy lub grafiki, w formatach plików określonych przez Sprzedawcę, formatowanie, rozmiary obrazów i plików oraz przekazać mu niezbędne prawa użytkowania. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie i posiadanie praw do tych treści. Klient oświadcza i zapewnia, że ma prawo do korzystania z dostarczonych treści Sprzedawcy. W szczególności zapewnia, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz praw osobistych.

8.2 Klient zwalnia Sprzedawcę z roszczeń osób trzecich, które mogą zostać zgłoszone przeciwko Sprzedawcy w związku z naruszeniem ich praw przez Sprzedawcę w wyniku umownego wykorzystania treści dostarczonych przez Klienta. Klient pokrywa także uzasadnione koszty niezbędnej obrony prawnej, w tym wszystkie koszty sądowe i koszty adwokackie w ustawowej wysokości. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Klient nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie. W przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego, prawdziwego i pełnego udzielenia Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych do zbadania roszczeń i obrony.

8.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zleceń, jeśli treści dostarczone przez Klienta naruszają przepisy prawa lub urzędowe zakazy lub dobre obyczaje. Dotyczy to w szczególności publikacji treści antykonstytucyjnych, rasistowskich, ksenofobicznych, dyskryminujących, obraźliwych, zagrażających młodzieży i/lub gloryfikujących przemoc.

9. Realizacja kuponów promocyjnych

9.1 Kupony, które są wydawane przez Sprzedawcę bezpłatnie w ramach promocji o określonym okresie ważności i które nie mogą być nabyte przez Klienta (dalej „kupony promocyjne”), mogą być zrealizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedawcy i w określonym okresie ważności.

9.2 Poszczególne produkty mogą być wyłączone z promocji kuponowej, o ile takie ograniczenie wynika z treści kuponu promocyjnego.

9.3 Kupony promocyjne mogą być zrealizowane tylko przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe.

9.4 Na jedno zamówienie można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

9.5 Wartość towaru musi być co najmniej równa wartości kuponu promocyjnego. Ewentualna reszta środków nie zostanie zwrócona przez Sprzedawcę.

9.6 Jeśli wartość kuponu promocyjnego nie wystarcza na pokrycie zamówienia, można wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę, aby uregulować różnicę.

9.7 Saldo kuponu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani nie podlega oprocentowaniu.

9.8 Kupon promocyjny nie zostanie zwrócony, jeżeli Klient w ramach swojego ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zwróci towary w całości lub częściowo opłacone kuponem promocyjnym.

9.9 Kupon promocyjny jest przenoszalny. Sprzedawca może dokonać zwolnienia z obowiązku wobec każdego posiadacza, który zrealizuje kupon promocyjny w sklepie internetowym Sprzedawcy. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli Sprzedawca ma wiedzę lub rażące niedbalstwo w zakresie niewłaściwości, niezdolności do działania lub braku uprawnienia właściciela.

10. Prawo właściwe

Wszystkie stosunki prawne stron podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przepisów prawa międzynarodowego zakupu towarów ruchomych. W przypadku konsumentów wybór prawa obowiązuje tylko w zakresie, w jakim ochrona przyznana nie zostaje cofnięta przez obowiązkowe przepisy prawa państwa, w którym konsument ma swoje miejsce zwykłego pobytu.

11. Kodeks postępowania

Sprzedawca przestrzega warunków sprzedawcy internetowego, które można zobaczyć na stronie internetowej pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/en/publikacje/2290-obowiazki-informacyjne-sprzedawcy-internetowego

12. Alternatywne rozstrzyganie sporów

12.1 Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL Ta platforma służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z zakupów online lub umów usługowych z udziałem konsumenta.

12.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani gotowy do uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

13. Warunki użytkowania

Klient zobowiązany jest do korzystania z towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, przestrzegając wszelkich przepisów prawa i norm etycznych.

14. Obowiązki Klienta

Klient zobowiązany jest do dostarczania aktualnych i dokładnych informacji przy składaniu zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub błędy w dostawie wynikające z nieprawidłowych danych podanych przez Klienta.